Normativa

Reglament general de règim interior

Aprovat a l'Assemblea General de Socis del 14 d'abril de 2016

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Aquest Reglament desenvolupa els Estatuts Socials del Reial Club de Tennis Barcelona-1899 i regula les relacions, l'actuació i el comportament dels socis amb el Club, en l'ús i gaudi de les seves dependències i de les seves instal·lacions, així com de tota persona que les faci servir sense tenir la condició de Soci.

Article 2
Cada jugador pot ocupar únicament les pistes durant una hora, quan altres socis desitgin jugar i no hi hagi altres pistes lliures.

TÍTOL I

PISTES

Secció primera.- De la utilització i reserva de les pistes de tennis i pàdel en general.

Article 3
Cada jugador pot ocupar les pistes solament durant una hora, si hi ha altres socis que desitgen jugar i no hi ha altres pistes lliures. No obstant això, si les pistes de pàdel estan ocupades per dos jugadors i no quatre, només es podran ocupar durant mitja hora.

Article 4
S'han d'establir torns de seixanta minuts en totes les pistes de tennis i de pàdel. El còmput de la durada dels torns s'ha d'iniciar a les hores en punt, als dos quarts o als quarts d'hora, i s'ha d'intentar sempre el màxim aprofitament de temps real de joc.

Les pistes de pàdel es poden reservar telefònicament a partir de les 8:00 hores del matí del dia en què s'han d'ocupar. Aquesta reserva queda automàticament cancel·lada passats quinze minuts de l'hora reservada, si no s'han presentat en el control de pistes almenys dos dels jugadors apuntats.

Article 5
Quan un soci desitja jugar, s'ha de dirigir a l'encarregat de l'oficina de control de pistes, el qual ha d'anotar el seu nom i el de la resta de jugadors en el quadre-horari corresponent.

Cap jugador no pot ocupar una pista fins que no s'hagi practicat l'anotació esmentada. En el supòsit que hi hagi dues o més pistes lliures en una mateixa hora i una d'aquestes sigui la número 1 de tennis, és preferent l'ocupació d'una pista diferent, llevat que la demanin jugadors de primera categoria. En aquest darrer cas, és d'aplicació el que disposa la secció segona d'aquest títol.

Article 6
El dret a la pista reservada és personal i intransferible.

L'accés a la pista per part d'un jugador no inscrit amb la connivència dels inscrits origina la pèrdua automàtica del dret a la pista reservada.

El jugador que hagi jugat un màxim de dues vegades el mateix dia en modalitat individual, no pot tornar a disposar de pista, encara que el seu company es disposi a fer-ho per primera o segona vegada. Únicament podrà disposar de pista en cas que a l'hora de començar a jugar per tercera vegada, o successives, hi hagi alguna pista lliure.

Aquesta regla no opera en la modalitat de dobles.

Article 7
Per tenir dret a inscriure's en una pista de tennis determinada, cal que els jugadors siguin al Club en el moment de la inscripció i s'hi quedin fins a l'hora de jugar.

Un cop acabada l'hora reservada, en cas que un altre soci sol·liciti la pista, els jugadors l'han d'abandonar fins i tot en el cas que hagin començat a ocupar-la després de l'hora assenyalada.

Article 8
Cap jugador no pot estar inscrit en dues o més pistes alhora i només es pot inscriure de nou quan acabi l'ocupació de la pista que tenia reservada.

Article 9
La Junta Directiva té la facultat de reservar les pistes que consideri necessàries amb motiu d’entrenaments, partits o competicions oficials. Aquesta circumstància s'ha de comunicar a través dels avisos oportuns. També correspon a la Junta Directiva la regulació dels preus de tots els serveis a jugadors, inclosos els de pilotes, tovalloles i llum.

Secció segona.- De la pista número 1.

Article 10
La pista número 1 de tennis, o bé aquella que assenyali la Junta Directiva, queda reservada preferentment als jugadors de primera categoria en actiu que estiguin classificats, tinguin llicència federativa a favor del Club i en puguin defensar els colors, així com als jugadors que la Junta Directiva hagi convidat especialment, sota les condicions següents:

a) els jugadors de primera categoria que reuneixen les condicions anteriors poden utilitzar-la il·limitadament, prèvia reserva autoritzada per la Comissió Esportiva del Club, sempre que altres jugadors de primera categoria no la sol·licitin un cop transcorreguda una hora de joc.

b) l'encarregat de l'oficina de control de pistes ha de prendre nota de l'hora d'entrada dels jugadors de primera categoria a la pista, als efectes anteriors.

Secció tercera.- De l’ocupació de pistes per part dels socis i associats menors de 15 anys.

Article 11
Els associats menors de quinze anys poden utilitzar les pistes de tennis cada dia, excepte els dies feiners de 13 a 15 hores i de 19 a 21 hores.

Els dissabtes, diumenges i festius les poden fer servir a partir de les 14 hores.

En qualsevol cas, han d'abandonar la pista que ocupen si un soci actiu la sol·licita i no hi ha qualsevol altra pista lliure.

L'associat menor de quinze anys pot ocupar la pista sense la restricció esmentada si s'hi apunta amb un soci actiu.

Secció quarta.- De la utilització del frontó.

Article 12
La utilització del frontó per part d'un jugador queda limitada a mitja hora si hi ha un altre soci que també desitja utilitzar-lo.

Secció cinquena.- Del funcionament de la il·luminació de les pistes.

Article 13
L'hora de començament del servei de pistes il·luminades depèn de la llum solar.

Si arran de competicions organitzades per l'entitat cal utilitzar les pistes fora de l'horari de treball del personal de l'oficina de control de pistes, aquesta utilització s'ha de fer amb el coneixement del conserge del Club o del guàrdia nocturn, que poden disposar de pilotes, tovalloles i altres elements necessaris per a la pràctica del joc.

Article 14
Els períodes de joc en què s'utilitzen pistes il·luminades són d'una hora com a mínim. Transcorregut aquest termini, el temps es calcula per fraccions de mitja hora.

Article 15
La Junta Directiva n'estableix els preus.

Article 16
Quan la utilització de la pista il·luminada sigui conseqüència de la continuació d'un partit amb llum natural, s'hi ha d'aplicar el recàrrec establert pel procediment previst en l'article anterior, aplicat en fraccions de mitja hora com a mínim.