Formació als tècnics de l’Escola sobre el Protocol de Protecció a menors

09/05/2024

L'RCTB-1899 disposa d'un Protocol de Protecció a Menors que constitueix un marc d'actuació d'obligat compliment per a tots els professionals

Els tècnics de l'Escola de Tennis van rebre una formació sobre el Protocol de Protecció a Menors impartida per José Ignacio Alonso Romero, Director de Kunina Sports and Education i expert en el tema. Durant la sessió es va fer especial èmfasi en la importància d'informar sobre qualsevol situació que pugui suscitar algun dubte, així com de disposar d'un Codi de Conducta que especifiqui de manera clara les pautes per a un comportament centrat en generar entorns segurs i protectors per a qualsevol nen, nena o adolescent que practica esport en la nostra entitat.

L'RCTB-1899 disposa d'un Protocol de Protecció a Menors que constitueix un marc d'actuació d'obligat compliment per a tots els professionals que formen part de la nostra entitat i que vetlla per establir mecanismes de prevenció i detecció davant possibles riscos, indicis o conductes que puguin generar en els nostres menors una vulneració de la seva dignitat, fomentant la igualtat, el respecte, l'esportivitat, la solidaritat i companyonia, i també l'èxit personal i col·lectiu.